PRACE KONSERWATORSKIE - Bernardyni - Radom

Menu strony
Przejdź do treści
Pomnik historii - logo

PRACE KONSERWATORSKIE

Zespół klasztorny oo. Bernardynów w Radomiu wpisany na listę Pomników Historii
 
Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 19 marca 2022 r., zespół klasztorny oo. Bernardynów w Radomiu jest wpisany na listę Pomników Historii, czyli włączony do grona najcenniejszych polskich zabytków. Jest to wielka nobilitacja dla tego miejsca, jak i dla miasta Radomia.
W uzasadnieniu podkreślono, że radomski konwent jest jednym z niewielu dobrze zachowanych późnośredniowiecznych klasztorów bernardyńskich w Polsce. Doceniono także niematerialne dziedzictwo zakonu, szczególnie działalność patriotyczną w okresie Powstania Styczniowego.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w doprowadzeniu procedury wpisu do szczęśliwego końca, a szczególnie Ks. dr. Michałowi Krawczykowi – Diecezjalnemu Konserwatorowi Zbytków. Dziękujemy Wszystkim Dobrodziejom za życzliwość i wspieranie prac konserwatorskich prowadzonych w tym gotyckim zespole klasztornym.

AKTUALNIE  PROWADZONE  PRACE  KONSERWATORSKIE

Bernardyni od początku i przez całe stulecia jako gospodarze tego miejsca zawsze troszczyli się o jego piękno i stan materialny kościoła i klasztoru. W ostatnich dziesiątkach lat, dzięki życzliwości i hojności darczyńców, udało się przeprowadzić wiele znaczących prac konserwatorskich przywracających piękno najcenniejszego radomskiego zabytku. W latach 1996–2018 roku, zostały przeprowadzone gruntowne prace konserwatorskie polegające na wykonaniu nowej więźby dachowej na kościele i klasztorze oraz pokrycie dachów dachówką ceramiczną. Oczyszczono elewację ceglaną kościoła, klasztoru i wieży, położono nową posadzkę w kościele, odnowiono ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne, bramę i drogę krzyżową na placu przed kościołem. Przeprowadzono gruntowną konserwację organów, zabezpieczono i założono system sygnalizacji przeciwpożarowej w kościele i klasztorze. Na wieży kościoła zamontowano nowy krzyż z pozłoconymi kulami i globusem. Wymieniono zewnętrzne okna metalowe w kościele. Wszystkie prace wykonane pod nadzorem radomskiego konserwatora zabytków wpisały się stylowo w oryginalną architekturę.
Na wiosnę 2020 roku został naprawiony mechanizm zegara, zamontowanego na ścianie zewnętrznej dawnej kaplicy św. Anny.
W październiku 2020 roku zostały zakończone prace konserwatorskie w kaplicy Matki Bożej Anielskiej usytuowanej w pobliżu prezbiterium. Jest to jedyne miejsce w kościele, w którym zachowała się oryginalna polichromia autorstwa prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego (ucznia m. in. Józefa Mehoffera), wykonana w latach 1938-1942. Przedstawia czczone w Polsce cudowne obrazy Matki Bożej. Stan zachowania polichromii był bardzo zły, w niektórych miejscach trzeba było wręcz podjąć działania ratujące malowidła przed całkowitą destrukcją. W miesiącach lipiec–październik, w ramach I etapu prac, została wykonana konserwacja ma-lowideł na sklepieniu oraz na jednej ze ścian. Dalsze prace konserwatorskie, w ramach II etapu, zgodnie z przyjętym planem będą kontynuowane, mamy nadzieję, na wiosnę przyszłego roku. Ponadto pracom konserwatorskim zostały poddane późnogotyckie stalle (pocz. XVI w.) znajdujące się w kaplicy. Są one zabytkiem szczególnej wartości oraz świadectwem historii, powiązanym od początku swego istnienia z miastem i z radomskim klasztorem.
Realizacja tych kosztownych prac była możliwa dzięki ofiarności wiernych i dobrodziejów oraz dotacjom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji prac renowacyjnych i konserwatorskich części tego historycznego i zabytkowego obiektu i dzieł sztuki w nim zawartych.
Dzisiaj kościół i klasztor oo. Bernardynów należy do najlepiej zachowanych średniowiecznych założeń bernardyńskich w Polsce. Jest przykładem oryginalnej późnogotyckiej architektury, powstałej w okresie rozwoju zakonu bernardynów na terenie Korony w II połowie XV wieku i na początku XVI wieku. O unikalnym charakterze zespołu bernardyńskiego w Radomiu stanowią zarówno walory architektoniczne, jak i historyczne. Imponujące radomskie budowle bernardynów, kościół i klasztorny, jak i budynek gospodarczy, tzw. Piekarnik, stanowią po dziś dzień przedmiot zainteresowania znawców sztuki.
Pracochłonne i kosztowne prace renowacyjno-konserwatorskie kościoła i klasztoru, na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza ostatnich dziesiątków lat, były możliwe do realizacji dzięki ofiarności wiernych, licznych dobrodziejów oraz wsparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Władz samorządowych.
Wyrażamy serdeczną wdzięczność wszystkim Dobrodziejom, którzy swoją ofiarnością i życzliwością przyczynili się do renowacji cennego zabytku. Za każdą ofiarę na ten cel serdecznie dziękujemy. Wspólnota klasztorna codziennie w swoich modlitwach pamięta o wszystkich Dobrodziejach i Przyjaciołach klasztoru i w każdą niedzielę o godz. 8.00, jest sprawowana Msza św. w intencji Dobrodziejów i Darczyńców.

Renowację można wspomóc bezpośrednio na miejscu lub poprzez wpłatę „daru” na konto:  
nr rachunku: 65 1240 1789 1111 0000 0776 8082   z dopiskiem "dar na renowację"
klasztor oo. Bernardynów ul. Żeromskiego 6/8, 26-600 Radom
Wróć do spisu treści